เข้าสู่ระบบ | สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สำนักงาน ป.ย.ป.)

ระบบรับเรื่องข้อขัดข้อง

ข้อมูล วันที่ 22 มิถุนายน 2567

สำนักงาน ป.ย.ป.

โครงการ/การดำเนินงานรวมทั้งหมด

1,019 โครงการ

งบประมาณ

148,983,255,616.89 บาท

ร้อยละที่คาดว่าจะเสร็จตามกำหนด

99.01

ปัญหาและอุปสรรคสะสม

+ 42 เรื่อง

 

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคที่แก้ไขแล้ว

42 เรื่อง

อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

0 เรื่อง

จำนวนปัญหาและอุปสรรค เดือน มิ.ย. 67

0 เรื่อง

แก้ไขแล้วในเดือนนี้

0 เรื่อง

จำนวนรวมทั้งหมด

42 เรื่อง

คงเหลือปัญหาและอุปสรรค

0 เรื่อง

ประเภทปัญหาและอุปสรรครวมทั้งหมด

ปัญหาด้านงบประมาณ

11 เรื่อง

ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล

3 เรื่อง

ปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

0 เรื่อง

ปัญหาด้านความล่าช้าของผู้รับจ้าง

0 เรื่อง

ปัญหาอื่นๆ

27 เรื่อง

               โครงการ/กิจกรรม ภายใต้กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ทั้ง 62 กิจกรรมนั้น ได้แบ่งประเภทของพื้นที่ดำเนินการเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด

จำนวนโครงการระดับประเทศ

702 โครงการ

จำนวนเงิน 121,944,780,189.97 บาท

จำนวนโครงการระดับภูมิภาค

5 โครงการ

จำนวนเงิน 40,831,900 บาท

จำนวนโครงการระดับจังหวัด

45 โครงการ

จำนวนเงิน 1,608,833,000 บาท

สรุปข้อมูลกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)

ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น ความมั่นคง
 2. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 3. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สถาบันพระปกเกล้า , จำนวนโครงการ 2565 (4) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี , จำนวนโครงการ 2564 (33) 2565 (16) , ปัญหาและอุปสรรค 2/0 รายการ
 3. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง , จำนวนโครงการ 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง , จำนวนโครงการ 2565 (10) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สถาบันพระปกเกล้า , จำนวนโครงการ 2565 (5) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 2. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 3. ประเด็น พลังทางสังคม
 4. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (12) 2564 (69) 2565 (52) , ปัญหาและอุปสรรค 2/0 รายการ
 2. จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , จำนวนโครงการ 2564 (2) 2565 (7) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (8) 2564 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ , จำนวนโครงการ 2564 (1) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กรมบัญชีกลาง , จำนวนโครงการ 2564 (5) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 2. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 3. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง , จำนวนโครงการ 2564 (2) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , จำนวนโครงการ 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงยุติธรรม , จำนวนโครงการ 2564 (4) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร , จำนวนโครงการ 2564 (1) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. จัดทำประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา , จำนวนโครงการ 2565 (3) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 2. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า ขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม , จำนวนโครงการ 2564 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , จำนวนโครงการ 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. การจัดหาทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ , จำนวนโครงการ 2564 (1) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานศาลยุติธรรม , จำนวนโครงการ 2564 (1) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากคำในการสอบสวน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , จำนวนโครงการ 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น การเกษตร
 2. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 3. ประเด็น การท่องเที่ยว
 4. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 5. ประเด็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ
 6. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 7. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
 8. ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
 9. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
 10. ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
 11. ประเด็น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (35) 2565 (55) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (3) 2564 (13) 2565 (32) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. การเพิ่มโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (18) 2565 (32) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. การเป็นศูนย์กลางด้านการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (Regional Trading/Investment Center) ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงพาณิชย์ , จำนวนโครงการ 2564 (28) 2565 (8) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , จำนวนโครงการ 2564 (4) 2565 (13) , ปัญหาและอุปสรรค 2/0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
 2. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. ประเด็น การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. เพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (19) 2565 (16) , ปัญหาและอุปสรรค 5/0 รายการ
 2. การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงมหาดไทย , จำนวนโครงการ 2564 (2) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 1/0 รายการ
 3. การบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงมหาดไทย , จำนวนโครงการ 2564 (10) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. ปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , จำนวนโครงการ 2564 (16) 2565 (16) , ปัญหาและอุปสรรค 10/0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 2. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 3. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 2. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงสาธารณสุข , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (2) 2564 (8) 2565 (15) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงสาธารณสุข , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (11) 2564 (6) 2565 (7) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงสาธารณสุข , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (4) 2564 (5) 2565 (5) , ปัญหาและอุปสรรค 1/0 รายการ
 4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , จำนวนโครงการ 2564 (5) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงสาธารณสุข , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (3) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 3. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 4. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น ความมั่นคง
 2. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 3. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
 4. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , จำนวนโครงการ 2564 (10) 2565 (5) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การกำกับดูแลสื่อออนไลน์ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม , จำนวนโครงการ 2564 (3) 2565 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. การยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , จำนวนโครงการ 2564 (3) 2565 (5) , ปัญหาและอุปสรรค 1/0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 2. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 3. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านสังคมกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
 2. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 3. ประเด็น พลังทางสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการคลัง , จำนวนโครงการ 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงมหาดไทย , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (2) 2565 (7) , ปัญหาและอุปสรรค 4/0 รายการ
 3. การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , จำนวนโครงการ 2564 (1) 2565 (3) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. การสร้างกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงมหาดไทย , จำนวนโครงการ 2564 (5) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ , จำนวนโครงการ 2564 (2) 2565 (3) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 2. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
 2. ประเด็น การเติบโตอย่างยั่งยืน
 3. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. ศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ One-Stop-Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงพลังงาน , จำนวนโครงการ 2564 (5) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงพลังงาน , จำนวนโครงการ 2564 (2) 2565 (3) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงพลังงาน , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก , จำนวนโครงการ 2564 (1) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มการแข่งขัน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงพลังงาน , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (9) 2565 (4) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (1) 2564 (9) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , จำนวนโครงการ 2564 (8) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ในการดำเนินคดี ทุจริตทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ , จำนวนโครงการ 2564 (93) 2565 (10) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. พัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , จำนวนโครงการ 2564 (41) 2565 (11) , ปัญหาและอุปสรรค 3/0 รายการ
 5. พัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ , จำนวนโครงการ 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 2. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 2. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
 3. ประเด็น พลังทางสังคม
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา , จำนวนโครงการ 2565 (9) , ปัญหาและอุปสรรค 3/0 รายการ
 2. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงศึกษาธิการ , จำนวนโครงการ 2564 (3) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 3/0 รายการ
 3. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , จำนวนโครงการ 2564 (2) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นๆที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ นำไปสู่การการจ้างงานและการสร้างงาน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงศึกษาธิการ , จำนวนโครงการ 2564 (4) , ปัญหาและอุปสรรค 4/0 รายการ
 5. การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , จำนวนโครงการ 2564 (6) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 1/0 รายการ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ด้านความมั่นคง
 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม
 5. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 1. ประเด็น ความมั่นคง
 2. ประเด็น การท่องเที่ยว
 3. ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 4. ประเด็น การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
 5. ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 6. ประเด็น การพัฒนาการเรียนรู้
 7. ประเด็น การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
 8. ประเด็น ศักยภาพการกีฬา
 9. ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
 10. ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
 11. ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)
 1. การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิงและการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) , จำนวนโครงการ 2564 (3) 2565 (4) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 2. การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงวัฒนธรรม , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (2) 2564 (13) 2565 (23) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 3. การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและการพัฒนานักกีฬาอาชีพ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , จำนวนโครงการ 2564 (6) 2565 (11) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังคนของประเทศแบบบูรณาการ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ , จำนวนโครงการ 2564 (1) 2565 (2) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ
 5. การบริหารจัดการศักยภาพบุคลากรของประเทศ ความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , จำนวนโครงการ ไม่ระบุปี (3) 2564 (5) 2565 (4) , ปัญหาและอุปสรรค 0 รายการ

               สำนักงาน ป.ย.ป. มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock) ในระดับปฏิบัติ ผ่านกลไกเครือข่ายกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวง อย่างเป็นรูปธรรม และได้พัฒนารายงานที่ปรับปรุงข้อมูลตลอดเวลา (Realtime Data Update) เพื่อให้เป็นประโยชน์สาธารณะ